Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnosti (i) ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov – Podlesí, PSČ 73601, IČ: 45192081, (ii) společnost ČSAD Karviná a.s., se sídlem Bohumínská 1876/2, Karviná-Nové Město, IČ: 45192090, (iii) společnost ČSAD Frýdek-Místek a.s., se sídlem Politických obětí 2238, Frýdek-Místek, PSČ 73801, IČ: 45192073 ( dohromady dále jen “ČSAD“), jakožto správce a zpracovatel osobních údajů, tímto informují o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ČSAD.

ČSAD zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Vymezení užitých pojmů

• osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

• subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

• správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

• zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;

• příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

• zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

• veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Tato informace se nevztahuje na shromažďování a zpracování osobních údajů za účelem vydání a správy bezkontaktní elektronické čipové karty ODISka (dále také jen „BČK“). Informaci o zpracování osobních údajů ve spojení s BČK upravuje samostatný dokument.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

ČSAD zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje ČSAD shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností ČSAD

• plnění smlouvy a poskytování služeb;

• zajištění provozních činností;

• účetní a daňové účely;

• vymáhání pohledávek;

• splnění právní povinnosti;

• přímý marketing.

Rozsah zpracování osobních údajů společností ČSAD

ČSAD zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

• identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo;

• adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;

• další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, obrazový záznam.

Zdroje osobních údajů

ČSAD získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

ČSAD vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a společností ČSAD a také významně zefektivní poskytování služeb.

ČSAD dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Za účelem zajištění bezpečnosti ČSAD a také bezpečnosti poskytovaných služeb jsou na budovách ve správě či vlastnictví ČSAD instalovány kamerové systémy. O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů vždy informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti ČSAD a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli ČSAD, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů jsou zejména:

  • náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,

  • dodavatelé IT, účetních systémů,

  • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů,

  • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností ČSAD.

ČSAD zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností ČSAD technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje ČSAD i od Zpracovatelů osobních údajů.

ČSAD informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

ČSAD poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že ČSAD nebo smluvní Zpracovatel ČSAD provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

• požádat ČSAD nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení;

• požadovat, aby ČSAD nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

ČSAD vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.